Chicken Katsu Bites

1021

Mama T’s Kitchen

Aloha Shoyu Katsu Chicken Bites.