Chicken Katsu Bites

1125

Mama T’s Kitchen

Aloha Shoyu Katsu Chicken Bites.